วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 03:44 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 15.25 น.
มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
 
 
บุคลากร มหิวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำโดย นายประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์ และนางศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ บุคลากรสังกัดกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ (Factors Affecting Team Work of Support Office Personnel In Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. เป็นการนำเสนอแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Microsoft Team Meeting 
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com