วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:34 น.

การศึกษา

"ลำแอก" โมเดลต้นแบบสถาปัตยกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 15.20 น.
"ลำแอก" โมเดลต้นแบบสถาปัตยกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
               
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ) โดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( อว.)  และนโยบายของ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย  รศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา ผู้จัดการตำบล, นางจิตตรา ภูมิกระโทก เลขาตำบล พร้อมทีมงานผู้รับจ้างงาน “U2T”  ตำบลหนองค่าย จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จากความเห็นชอบของผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกันพัฒนา “ลำแอก” แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำในพื้นที่ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะกับบริบทของชุมชน โดยการนำข้อคิดเห็นจากชุมชนและองค์ความรู้จาก ผศ.ศราวุฒิ ใจอดทน จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาบูรณาการร่วมกันจนเกิดเป็นแบบนำเสนอทางสถาปัตยกรรม ที่สะท้อนความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างลงตัว สวยงาม ครบองค์ประกอบ เพื่อให้ทางพื้นที่ได้นำไปดำเนินการของบประมาณสนับสนุนจัดสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่จะก่อเกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา