วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:29 น.

การศึกษา

วธ.ยกย่ององค์กรคุณธรรม-บุคคลคุณธรรม

วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565, 15.15 น.
วธ.ยกย่ององค์กรคุณธรรม-บุคคลคุณธรรม
 
 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบเกียรติบัตรบุคคลคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1.ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กลุ่มตรวจสอบภายใน กองกฎหมาย กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองตรวจราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานรัฐมนตรีและกองการต่างประเทศ 2.ระดับองค์กรคุณธรรม จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
 
               
นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรม(ความซื่อสัตย์ สุจริต) ให้แก่ นางสาวพรธิดารัตน์ หนูแสง สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวอรวรรณ ประทุมมาตร์ สังกัดกองกลาง เนื่องจากเมื่อวันที่ 11  ตุลาคม 2564  บุคลากรดังกล่าวเก็บกระเป๋าสตางค์ ของนายรัชตบูรณ์ ไทยแหลมทอง ได้และนำส่งสถานีตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวงวัฒนธรรม  โดยมี นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8  อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา