วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 20:42 น.

การศึกษา

รางวัล “คุรุสดุดี”

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 08.16 น.
รางวัล “คุรุสดุดี”
 
 
นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 785 คน โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูง มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา