วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 06:56 น.

การศึกษา

"มจร"เตรียมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแลปแลนด์ฟินแลนด์ ด้านสติกับการพัฒนามนุษย์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 19.13 น.

วันที่ 23  มิถุนายน 2565 พระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม จากวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ และพระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. จากหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  โดยได้รับการเชิญจากศาสตราจารย์ ดร.ไอนี ลินจากุมปุ ศาสตราจารย์ด้านการเมืองในศาสนาและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ สวัสดิการ การทำงาน และความเป็นพลเมือง สังคมภาคเหนือของโลก ให้มาเยี่ยมเมืองโรแวนนีอิมี่ ในตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ดินแดนแห่งการศึกษา เพื่อร่วมประหารือความร่วมมือกับคณะศาสนศึกษา มหาลัยแลปแลนด์ โดยได้เชิญโดยมี ดร. พอลลิน่า ยาสเคไลเนน และ ดร. คริตติกา ซิงค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำมหาวิทยาลัยแลปแลนด์ เป็นฝ่ายต้อนรับ โดยการหารือได้มีโอกาสรับฟังความสนใจในการหาหัวข้อทางด้านวิจัยที่จะสามารถร่วมงานกันได้เช่น เรื่อง สติกับการพัฒนามนุษย์ สติกับการทำงาน สังคมศาสตร์ประยุกต์ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ในโอกาสนี้ได้เข้าชมห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัยแลปแลนด์ ซึ่งได้มีการจัดหมวดหมู่หนังสือประเภทต่างๆอย่างเป็นระบบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฟินน์ ภายในยังจัดให้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือทั้งแบบส่วนตัวและเป็นกลุ่ม

ในอาคารเรียนซึ่งได้ถูกออกแบบให้มีห้องประชุมใหญ่ ห้องสมุด ศูนย์อาหาร ศูนย์บริการข้อมูล คณะต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันไม่ไกลมาก ส่วนใหญ่จะจัดให้มีการนำศิลปะมาประดับทั้งมหาลัยโดยรอบ เพื่อให้นักศึกษาได้มีบรรยากาศผ่อนคลายและได้รับแรงบันดาลใจจากทั้งภาพศิลปะและรูปปั้นปฏิมากรรมต่างๆ

โดยมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นสี่คณะ ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์และการออกแบบ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ นอกจากคณะวิชาแล้ว ยังมีศูนย์อาร์กติกที่อุทิศให้กับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอาร์กติก สหภาพยุโรปได้วางแผนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์อาร์กติกสำหรับสหภาพยุโรป ความละเอียดรวมถึงย่อหน้าที่อยู่หลังจากการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาร์กติกของสหภาพยุโรปในฐานะเครือข่ายที่มีสำนักงานถาวรในโรวาเนียมิที่มหาวิทยาลัยแลปแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ ในที่สุด มีหน่วยย่อยที่เรียกว่าสถาบันธุรกิจและการท่องเที่ยว เดิมเป็นคณะแต่อยู่ในคณะสังคมศาสตร์

โดยการเดินทางมาประเทศฟินแลนด์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสในความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยโดยมีพระครูปลัด ปัญญาวรวัฒน์,ศาสตราจารย์ ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ได้วางนโยบายให้มหาจุฬาฯ สามารถทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลกต่อไป 

หน้าแรก » การศึกษา