วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 08:02 น.

การศึกษา

สศร.สร้างคุณค่าเพิ่มทักษะผู้สูงวัย ผ่านโครงการ "วัยเกษียณเขียน ตัวตน"

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 13.13 น.
สศร.สร้างคุณค่าเพิ่มทักษะผู้สูงวัย ผ่านโครงการ "วัยเกษียณเขียน ตัวตน"
 
 
 
นายโกวิท ผกามาศ ผอ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยกำลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ที่จะต้องกำหนดนโยบายในการรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.)  โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการ วัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ (บนออนไลน์) เพื่อพัฒนาความคิด คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและทันท่วงที โดย มุ่งหวังให้ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมโครงการ อายุระหว่าง 60-75 ปี ได้เรียนรู้แนวทางการสร้าง ความเป็นตัวตนให้เป็นที่รู้จักบนในโลกออนไลน์ และนำประสบการณ์ชีวิต และทักษะเชิงศิลปะไปสู่การสร้างเป็นสินค้าแก่ผู้บริโภคในโลกออนไลน์และเกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง
 
 
         
 นายโกวิท กล่าวอีกว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้เวลาหลังเกษียณ ฟื้นฟูศักยภาพและเสริมสร้าง ตัวตนใหม่ให้เกิดขึ้น โดยมีวิทยากรด้านงานเขียน อาทิ  นายอนุชิต คำน้อย จากเพจ “คิ้วต่ำ” นายวิชญา โมฬีชาติ   “ครูเบนซ์” วิทยากรจากคลินิกจิตวิทยา Mind's corner เชียงใหม่ นักจิตวิทยา นักพูด นักกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำงานเพื่อสังคมและกุศลสาธารณะมาช่วยเพิ่มทักษะการเขียนออนไลน์ ให้ชำนาญและสร้างสรรค์ก่อเกิดงานชิ้นใหม่ๆ โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ ไก้แก่
 
 
1.การฟื้นฟูตัวตน ค้นหาจุดเด่น...สร้างตัวตนใหม่ 2. กระบวนการสร้างตัวตนจากงานเขียนบนโลกออนไลน์ 3.จาก characterต่อยอดสู่การสร้าง Branding  และ 4.จากcharacterต่อยอดสู่การสร้าง Branding ทั้งนี้ มีนางงามพรรณ เวชชาชีวะ นักเขียนรางวัลซีไรต์ และผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นที่ปรึกษาโครงการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเตรียมวางแผนการใช้ชีวิตในบั้นปลาย  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าในตัวเองและให้ตระหนักว่า ผู้สูงอายุนั้นยังมีตัวตนในสังคม ตลอดจนเป็นการปูทางสร้างรายได้ ในอนาคตได้  ทั้งนี้สศร.สนับสนุนการต่อยอดด้วยการ นำผลงานของผู้เข้าอบรมวัยเกษียณเขียนตัวตนบนออนไลน์' ปี 2565 มาจัดแสดงที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพฯ  จนถึงวันที่ 26 มิ.ย. 2565
 
 
 
ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา