วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:49 น.

การศึกษา

มทร.พระนคร จับมือไทยเบฟฯ ยกระดับวิสาหกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 14.10 น.
มทร.พระนคร จับมือไทยเบฟฯ ยกระดับวิสาหกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ลงพื้นที่จัดโครงการ Creative Young Designer  Season 2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย บ้านเสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ  และโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ภายใต้โครงการ Educational institute Support Activity (EISA)  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ การแปรรูปผ้าขาวม้าทอมือให้กับชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ผลิต และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตร่วมกันระหว่างชุมชนผู้ผลิตให้เกิดไอเดียและนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน
 
 
อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจได้นำอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 11 คน  บูรณาการความรู้ในรายวิชาการตลาดดิจิทัล  วิชาการตลาดกิจกรรม  วิชาการจัดการตราสินค้า  วิชากลยุทธ์และการวางแผนการตลาด ด้วยการนำเทคโนโลยีในด้านพาณิชยกรรมออนไลน์ ไปพัฒนาและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การทำการตลาดออนไลน์ การจัดวางและตกแต่งหน้าร้าน การขายและการนำเสนอขาย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้แก่ชุมชน  นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นต่อไปที่จะสานต่อความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนผนวกกับองค์ความรู้จากคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจะทำให้มีความเข้มแข็งในเรื่องการทำการตลาดและเป็นกำลังให้ชุมชนมีความยั่งยืนมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 
 
ดร.ธานี  สุคนธะชาติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กล่าวว่า  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้นำอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 19 คน  นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโลโก้ และออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างตราสินค้า เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการถอดแบบจากสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชนหรือพื้นที่  อาทิ การทำแม่พิมพ์สบู่ การทำพวงกุญแจเรซิ่น  การทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเมล็ดต้นตะแบก  การทำสบู่สมุนไพรจากการแกะลวดลายจากธรรมชาติ  การเพิ่มมูลค่าเศษผ้าขาวม้า ผ้าไหมทอมือ ในการทำปกวุฒิบัตร  การผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเส้นด้ายหรือเส้นไหมเหลือทิ้งจากการแปรรูป  การออกแบบตราโลโก้ แบรนด์ชฎาทิพย์ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนตราสินค้า  รวมถึงการวางผังบริเวณและสร้างโมเดลต้นแบบ แหล่งโบราณสถานเสมาพันปี ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
 
 
ขณะที่ ดร.กรชนก บุญทร อาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กล่าวว่า คณะนำอาจารย์และนักศึกษาจำนวน  12 คน ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการย้อมเส้นใยฝ้าย เส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติจากพืชในพื้นถิ่น  การย้อมคราม  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ  การออกแบบลวดลายผ้าขิด และลวดลายผ้ามัดหมี่  การพิมพ์ลวดลายผ้าด้วยวิธีสเตนซิล  เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดลวดลายผ้าทอ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผ้ามัดหมี่ และผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนต่อไป
 
               
นับเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ Creative Young Designers ได้เปิดมุมมองเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ด้วยการรวมพลังคนรุ่นใหม่ มาร่วมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ผ้าขาวม้าทอมือ โดยการบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบและด้านการบริหารธุรกิจในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า  ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนผู้ผลิตต้นน้ำที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบการแปรรูปผ้าขาวม้าทอมือให้มีความทันสมัย ให้เป็นที่รู้จักในสากล  และสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนโครงการฯ คือชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป          
 
 
 
ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา