วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 20:50 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ สร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.20 น.
มทร.สุวรรณภูมิ สร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการสร้างรายได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีทักษะในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าด้วยนวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่มือผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ภายใต้โครงการเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชน มีกิน มีงาน มีอาชีพ มีเก็บและมีออม เพื่อให้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเป็นสุข และเกิดความยั่งยืนในชุมชน
 
 
 
ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา