วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:34 น.

การศึกษา

สสวท. รับมือภาวะถดถอยการเรียนรู้วิทย์ คณิต เทคโนโลยี

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 07.43 น.
สสวท. รับมือภาวะถดถอยการเรียนรู้วิทย์ คณิต เทคโนโลยี
 
 
นายพรชัย  อินทร์ฉาย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้สำรวจ วิจัย สังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ พบว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19Learning Loss-) ได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะการเรียนรู้ถดถอย  หรือเสียโอกาสในการเรียนรู้ โดยพบว่าผู้เรียนมีความรู้ถดถอยถึง 2 ปี จากภาวะดังกล่าว สสวท. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูภาวะถดถอยของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา สอดคล้องกับมาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ สกศ.  ภายใต้โครงการต่าง ๆ ดังนี้
 
 
การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต (Redesigning Future Education) ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ที่ตอบสนองบริบทความเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้เรียน พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 190 โรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำ ด้านวิชาการในโรงเรียน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  มีวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาโรงเรียนที่ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
 
 
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แบบเปิด พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning SpaceProject My IPST) และโครงการ 14 สู่การพัฒนาสื่อ และระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์    ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหวังว่าอนาคตระบบดังกล่าวจะกลายเป็นช่องทางหลักสำหรับการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่รองรับการใช้งานในสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป
 
 
ยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้าส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการของ สสวท. ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร สื่อ การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาครู และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย IPST Go Digital
 
 
“สสวท. ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย IPST Go Digital เพื่อให้ทุกภารกิจของ สสวท. สอดคล้องและสนับสนุนการจัด  การเรียนรู้แห่งอนาคต ซึ่งเมื่อภาครัฐสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง ผลงานของ สสวท.   ตามนโยบาย IPST Go Digital จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้”
 
 
 
ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา