วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:28 น.

การศึกษา

"มจร" ร่วมมือทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนานานาชาติ

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.01 น.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เปิดเผยว่า  มีการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศครั้งที่ 1 ระหว่างศูนย์ Chùa Hương Đạo Vipassana Bhavana ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพุทธปัญญา มจร  

ศ.ดร.พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำแขกโดย Ven.  ปัญญกร รองเจ้าอาวาสศูนย์ Chùa Hương Đạo Vipassana Bhavana Center ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ IBSC มีการอภิปรายเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในอนาคต พระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม ได้เสนอให้เปิดศูนย์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติที่ Chùa Hương Đạo Vipassana Bhavana Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ได้เสนอจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกันในปีถัดไป ที่Chùa Hương Đạo Vipassana Bhavana Center ประเทศสหรัฐอเมริกา