วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:59 น.

การศึกษา

ม.รามคำแหง ร่วมมือกองทัพบก รับทหาร เข้าเรียนระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 06.50 น.

ม.รามคำแหง ร่วมมือกองทัพบก รับทหาร เข้าเรียนระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์

               

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมแถลงข่าวการรับสมัครทหารกองประจำการ กองทัพบก  เข้าเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ รุ่นแรก ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประมวล กุลมาตย์  ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แถลงข่าวร่วมกับผู้แทนจากกรมยุทธศึกษาทหารบก และผู้แทนจากกรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก

                 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก รับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำหรับทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า เปิดรับสมัครรุ่นแรก 15 ก.ค.- 2 ส.ค. 2567 #ทหารเรียนราม

              

จุดเด่นของโครงการ รับสมัครเข้าเรียนขณะประจำการ จัดการเรียนการสอนระหว่างประจำการ 2 ปี นอกประจำการ 1 ปี (สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี) บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนช่วงเวลานอกการปฏิบัติภารกิจ สามารถเรียนย้อนหลังได้จากเทปบรรยาย มีการบรรยายสรุปเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ เทียบโอนประสบการณ์จากการฝึกเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้ 12 หน่วยกิต เลือกสอบไล่ในศูนย์สอบใกล้ค่ายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 19,780 บาท (ไม่รวมสอบซ่อม) แบ่งชำระได้เทอมละไม่เกิน 3,500 บาท   ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด โทร. 081-696-9515 หรือ Openchat : Polsci-Army

             

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา