วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 06:44 น.

ภูมิภาค

นครศรีธรรมราช ยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 20.35 น.
วันที่ 3 ธ.ค. 62 ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0” อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนากรอบแนวทางและเครื่องมือการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
ซึ่งสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ต้องดำเนินการร่วมกับส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการในจังหวัด โดยอาศัยปัจจัยหลักสำคัญ คือการรวมพลังทุกภาคส่วน การสร้างนวัตกรรม และการปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด สามารถนำไปพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เป็นระบบราชการ 4.0  ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
 
เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0”และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์การและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เข้าอบรมจำนวน 90 คน ใช้ระยะเวลา 2 วัน  ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรโดยนายถิระ  ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท จัดการคุณภาพ จำกัด

หน้าแรก » ภูมิภาค