วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 20:42 น.

ภูมิภาค

ทหารนาวิกโยธิน สดุดีดวงวิญญาณเหล่านับรบวีรชน ครบรอบ 65 ปี สถาปนาหน่วย

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.53 น.
เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ที่บรรจุอัฐินักรบผู้กล้า สดุดีแด่ดวงวิญญาณเหล่านักรบวีรชน ทหารนาวิกโยธิน และอดีตผู้บัญชาการ จำนวน 11 ท่าน ที่เสียสละเลือด เนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินรักษาเอกราชชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 65 แห่งการสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ถือกำเนิดมาตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงจัดตั้ง ทหารมะรีน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2367 ทำหน้าที่รบอย่างทหารราบ เป็นกองเกียรติยศ รับ-ส่ง เสด็จฯ และไปกับเรือหลวงเมื่อเสด็จประพาสต่างประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระที่นั่งและเรือพระประเทียบ และได้มีการปรับโครงสร้างการจัดหน่วยเรื่อยมา จนในสมัยรัชกาลที่ 6 กระทรวงทหารเรือ ได้มีการจำแนกพรรคเหล่า ซึ่งคำว่า “ทหารนาวิกโยธิน” จึงถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพเรือ โดยจัดตั้งเป็น กรมนาวิกโยธิน แต่จากสถานการณ์ทางการเมืองทำให้กรมนาวิกโยธินถูกยุบไปเมื่อปี พ.ศ.2494 ต่อมา รัฐบาลได้เห็นความจำเป็นของทหารหน่วยนี้ จึงได้อนุมัติให้จัดตั้ง กรมนาวิกโยธิน ขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2498 จึงถือเป็นวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มาจนปัจจุบัน
 
 
นักรบนาวิกโยธิน นับเป็นกำลังพลทหารเรือ ที่ได้รับการฝึกให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติพิเศษ โดยรับการฝึกให้รบได้ทั้ง 3 มิติ คือ บก ทะเล อากาศ เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบ และความมั่นคงของชาติ โดยมุ่งเน้นการรบภาคพื้นดินสะเทินน้ำสะเทินบก จึงเปรียบเสมือนทหารเหล่าราบของกองทัพเรือ

หน้าแรก » ภูมิภาค