วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 20:27 น.

ภูมิภาค

เมืองคอนเตรียมการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565, 20.13 น.
วันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565  ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ หน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาและเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หารือร่วมกันถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
   
สำหรับการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 กำหนดจัดงานในรูปแบบโครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคม-อาเซียน ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากปรากฏกรณี ไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ เพื่อให้การเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่  12-16 กุมภาพันธ์ 2565 มีกิจกรรมสำคัญ ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่  12-16 กุมภาพันธ์ 2565, กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร, กิจกรรมสวดด้าน ณ วิหารคด วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2565, กิจกรรมสมโภชน์ผ้าพระบฎพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565, พิธีรับมอบและสมโภชน์ผ้าพระบฎพระราชทาน ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565, กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา  กิจกรรมเวียนเทียน สำหรับปีนี้งดการจัดริ้วขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ คงไว้เฉพาะพิธีอัญเชิญและถวายผ้าพระบฎพระราชทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้มีการประกอบ

หน้าแรก » ภูมิภาค