วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14:07 น.

ภูมิภาค

วัดพระธรรมกายเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซีย

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 10.43 น.
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ สมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย จัดพิธีจุดประทีป WAISAK NASIONAL LIGHT OF PEACE เบื้องหน้าพระมหาเจดีย์บุโรพุทโธ หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหรรศจรรย์ของโลก ที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเทศกาลวันวิสาขบูชา หรือ วิศาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก
 
เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และองค์การสหประชาชาติ ( UN ) ได้รับรองให้เป็นวันสำคัญสากล ตั่งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2542 มีความสำคัญคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลก จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสอนให้รักสรรพสัตว์ทั้งหลาย กล่าวคือ ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ ให้รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เหตุผลสำคัญ อีกประการหนึ่งคือ พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนให้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ และไปสู่ความสุขอันเป็นนิรันดร์ คือ นิพพาน
 
พระมหาเจดีย์บุโรพุทโธ คือหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหรรศจรรย์ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 – 1393 โดยมหาเจดีย์บุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน  ในปีพ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้พระมหาเจดีย์บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก ประเทศอินโดนีเซียมีประชากร 273.5 ล้านคน มีพื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร เป็นแผ่นดิน 2,027,087 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  86.70% อิสลาม, 10.72% คริสต์, 1.74% ฮินดู, 0.77% พุทธ(1,703,300 คน), 0.03% ลัทธิขงจื้อ, 0.4% พื้นเมือง/อื่น ๆ ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนสูงมากใครจะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ และที่สำคัญที่สุดรัฐบาลอินโดนีเซีย ยังประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดประจำชาติอีกด้วย  
 
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ เปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาล แบ่งได้เป็น 3 ชั้น คือ ส่วนฐานของเจดีย์เป็นขั้นบันไดใหญ่ 4 ขั้น โดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมกำแพงรอบฐานมีภาพสลักนูนต่ำราว 160 ภาพอยู่ในส่วนกามาฐานหรือขั้นที่มนุษย์ยังผูกพันอย่างใกล้ชิดกับความสุขทาง โลกและถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหา ส่วนที่ 2 คือส่วนบนของฐานที่มีขั้นบันไดรูปกลม ฐาน 6 ขั้นที่มีรูปสลักนูนต่ำเกือบ 1,400 ภาพ  ที่แสดงพุทธประวัติ ถือเป็นขั้นรูปธาตุ  หรือ ขั้นที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลส ทางโลกมาได้บางส่วน  และส่วนที่ 3 คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์เล็กๆ 3 ชั้นล้อมรอบสถูปองค์ใหญ่ที่สุด  หมายถึงจักรวาล  คือ ขั้นอธูปธาตุ  ที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป
 
และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย พร้อมด้วยวัดพระธรรมกาย และทุกวัดบนเกาะชวาร่วมกัน จัดจุดโคมประทีป วันวิสาขบูชา หน้าพระมหาเจดีย์บุโรพุทโธเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นในการสอนสมาธิเป็นหลัก  ก่อนจุดโคมไฟภายนอก และจุดความสว่างภายใน ด้วยการเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งในปีนี้จัดตรงกับวันที่ 16 พฤษภาคมตามคำเชิญของสมาคมชาวพุทธชื่อ “Walubi” หลังจากที่ไม่จัดมา 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19  โดยมีการปิดถนนให้ริ้วขบวนพาเรดเดินผ่าน ระยะทางมากกว่า 5 กิโลเมตร สิ่งที่น่าตื่นตาใจชาวอินโดนีเซียหลายศาสนา เช่นศาสนาอิสลาม ต่างมายืนริมถนนเพื่อคอยชมริ้วบวนพาเรด ในวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา วันวิสาขบูชาตลอดเส้นทาง
 
พระครูธีรญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพระภิกษุจากประเทศที่มาอยู่ประเทศอินโดนีเซียมาเกือบ 15 ปีแล้ว ท่านเล่าว่า วัดไทยส่วนใหญ่ที่นี้เป็นวัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ส่วนของฝ่ายมหานิกายก็จะมีเพียงแต่วัดและศูนย์ปฎิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย 10 แห่งทั่วประเทศ คนมุสลิมและศาสนาอื่น ๆ ในประเทศอินโดนีเซียเป็นมิตรกับชาวพุทธมาก อย่างวันที่ 16 นี้เราจัดงานวิสาขบูชาที่ “บุโรพุทโธ” จะมีคนมุสลิม คนคริสต์ คนฮินดูมาร่วมด้วย  สำหรับปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพราะตอนเช้ามีรถขบวนบุปผชาติ มีขบวนแห่งานวิสาขบูชาจากวัดเบนดุตถึงบุโรพุทโธ ซึ่งต้องเดินกว่า 5 กิโลเมตร หลังจากนั้นจากมีพระภิกษุและสมาคมต่าง ๆ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณเจดีย์บุโรพุทโธ ภาคกลางคืนก็จะมีการนั่งสมาธิ ลอยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ที่นี้จะทำร่วมกันทั้งมหายาน มหานิกาย ธรรมยุต เป็น “สังฆสามัคคี”
 
ตอนที่คณะเราถึง สนามบินยอกยาการ์ตา ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ มีน้อง ๆ จิตอาสาตัวแทนจากพุทธสมาคม “Walubi” รอคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกจัดหาที่นั่งและบริการน้ำดื่ม ซึ่งพวกเธอบอกว่าเดินทางมาจากกรุงจาการ์ตาเพื่อร่วมงานวิสาขบูชานี้โดยเฉพาะ  ซึ่งการจัดงานวิสาขบูชาปีนี้หลายประเทศจัดอย่างยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ไต้หวัน เวียดนาม อินโดนีเซีย ส่วนไทยจัดไปแล้วระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค.ที่ผ่านมานี้   ส่วนพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย แม้จะเป็นประเทศมุสลิม แต่เฟื่องฟูและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เพราะคนที่นี้ชอบปฎิบัติธรรม นั่งสมาธิ ตามหลักพุทธศาสนา และประเทศอินโดนีเซียเคยผ่านการต่อสู้มาอันยาวนาน แม้จะเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นมุสลิมมากที่สุดในโลก แต่ก็ไม่ได้ระบุศาสนาใดไว้เป็นศาสนาประจำชาติ หลังปี 2541 มานี้ให้เสรีภาพค่อนข้างมากในการเลือกปฏิบัติตามหลักศาสนา.

หน้าแรก » ภูมิภาค