วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:53 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันอาทิตย์ ที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 16.25 น.

. . . สี ท อ ง แ ห่ ง ศ รั ท ธ า ช เ ว ด า ก อ ง . . .

 

๏ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

อร่ามแห่งสีทองพุทธสถาน

กว่าสองพันห้าร้อยปีเป็นตำนาน

สืบต่อพุทธกาลสืบศรัทธา

 

๏ ไหว้พระเกศาธาตุพระพุทธองค์

พุทธะมั่นคงให้ค้นหา

พระพุทธเจ้าหลายพระองค์ดำรงมา

แจ้งด้วยคุณค่าสัจธรรม

 

๏ เพื่อสรรพสัตว์ผู้เวียนว่าย

เกิดแก่เจ็บตายได้กลืนกล้ำ

รับรู้เรียนรู้กฎแห่งกรรม

รู้เพื่อชี้นำกระทำการ

 

๏ เพื่อเรียนเพื่อรู้เราและโลก

รู้สุขทุกข์โศกวัฏสงสาร

สรรพสัตว์เวียนว่ายโลกร้าวราน

ไม่รู้ถึงนิพพานเราไม่รู้

 

๏ ดังนั้นสรรพสัตว์จึงว่ายเวียน

โลกทดสอบด้วยความเพียรที่มาสู่

เราท่านทั้งหลายสายตาดู

เพื่อสงบในครู่ขณะใจ

 

๏ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

อร่ามแห่งสีทองสว่างไสว

เพื่อเห็นแจ้งจากภายนอกสู่ภายใน

เห็นความจริงอันยิ่งใหญ่ด้วยใจตน !.

 

................................

 

นายทิวา

เมืองดากอง ย่างกุ้ง เมียนมา