วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:16 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 02.17 น.

...ไทยนิยม-ยั่งยืน-วิถีไทย...

 

๏ มิใช่เพื่ออะไรหรือใครอื่น

เพื่อให้ “ไทยยั่งยืน” โดยวิถี

“ไทยนิยม-นิยมไทย” ก่อการดี

ประชาชนทุกถิ่นที่ชีวิตงาม

 

๏ “ไทยนิยมยั่งยืน” สิบแนวทาง

“ประชารัฐ” จัดวางตอบคำถาม

ทั้งโครงสร้างทั้งระบบครบนิยาม

เต็มความหมายหมายความความยั่งยืน

 

๏ เพื่อชีวิตเศรษฐกิจเพื่อชุมชน

เพื่อคนไทยทุกคนพร้อมหยิบยื่น

หนึ่ง “สัญญาประชาคม” ทุกวันคืน

คนไทยไม่เป็นอื่นร่วมปรองดอง

 

๏ ข้อที่สอง “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

ร่วมดูแลแบ่งปันและปกป้อง

สาม “อยู่ดีมีสุข” ชุมชนทอง

เป็นชุมชนพี่น้องกินอยู่ดี

 

๏ สี่ “วิถีพอเพียง-วิถีไทย”

เศรษฐกิจพอเพียงใช้-ไทยวิถี

ข้อที่ห้า คือ “พลเมือง-ส่วนร่วมมี”

“รู้สิทธิ-รู้หน้าที่” ชี้นำตน

 

๏ ข้อที่หก “รู้กลไก-ราชการ”

รู้กลไกบริหารจัดการผล

เจ็ด “ประชาธิปไตย-รู้รัก” คน

อธิปไตยของปวงชนวิถีไทย

 

๏ แปด “เทคโนโลยี-รู้เท่าทัน”

ข่าวสารถึงกันข้อมูลให้

เก้า “ปัญหายาเสพติด” ต้องหมดไป

ร่วมป้องกันแก้ไขและปราบปราม

 

๏ สิบ “ติดตามภารกิจราชการ”

ตามติดภาระงานทุกคำถาม

“ไทยนิยมยั่งยืน” ครบเต็มความ

โดยนิยาม “ประชา-รัฐ” จัดให้มี

 

๏ มิใช่เพื่ออะไรหรือใครอื่น

เพื่อให้ “ไทยยั่งยืน” โดยวิถี

“ไทยนิยม-นิยมไทย” ก่อการดี

ประชาชนทุกถิ่นที่ชีวิตงาม ฯ

 

..............................

นายทิวา