วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:30 น.

การศึกษา

มจธ.เปิดนิทรรศการ KMUTT Creativity & Technology Showcase

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, 17.01 น.

มจธ.เปิดนิทรรศการ KMUTT Creativity & Technology Showcase

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นกลไกในการระดมทรัพยากรต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ความรู้ผสานกับการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรภายนอก ในการนี้ จึงได้จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ “KMUTT Creativity & Technology Showcase” ครั้งที่ 2 ในธีม “Digitalization for Smart Life and Smart Industry” ขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 6 - 8 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี โดยจัดแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้งการแสดงผลงานจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านงานวิจัยและความเข้มแข็งในด้านต่างๆ และเป็นการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในบริบทของโลก (World technology trends)

หน้าแรก » การศึกษา