วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:26 น.

การศึกษา

นศ.มจธ.ศึกษาเทคโนโลยีแพทย์ทางไกลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 17.01 น.
นศ.มจธ.ศึกษาเทคโนโลยีแพทย์ทางไกลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 
 
นศ.ปริญญาเอก SIT มจธ. ศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความพยายามนำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ แต่ยังคงมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ผู้สูงอายุไม่ชอบใช้เทคโนโลยี ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัญหาด้านสายตา และการเปิดใจในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ไม่มากนัก เป็นต้น 
 
นางสาววิธารักษ์ เตชะไตรภูมิ นักศึกษาปริญญาเอก โดยมี อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล และ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงดำเนินการวิจัยโดยทำการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลตามกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเบื้องต้นการศึกษาการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้สูงอายุยอมรับและเปิดใจกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีถึงดีมาก จากการที่ได้รับผลการทดสอบที่กล่าวข้างต้น ทางคณะได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจริง เพื่อทำวิจัยต่อเนื่องในระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างหนึ่งในระบบการแพทย์ทางไกล ซึ่งระบบนี้จะทำการวัดคลื่นหัวใจจากเครื่องมือวัดคลื่นหัวใจที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อส่งข้อมูลคลื่นหัวใจด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในรูปแบบของกราฟคลื่นหัวใจบนสมาร์ตโฟน นอกจากนั้น แอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนข้อความหากตรวจพบว่าการเต้นของคลื่นหัวใจมีรูปแบบผิดปกติ และเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินแอปพลิเคชันจะแสดงสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยผู้สูงอายุสามารถกดเพื่อส่งข้อความและโทรหาผู้ดูแลหรือครอบครัวอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าไว้ กระบวนการวิจัยที่กล่าวมาได้นำเข้าร่วมประชุมพิจารณากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ได้ผลสรุปการใช้งานว่า สามารถนำไปใช้ในการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้จริง
 
การวิจัยนี้ เป็นต้นแบบหนึ่งของตัวอย่างการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลตามกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในด้านอื่นๆ ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุยอมรับการใช้เทคโนโลยี ลดภาระในการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

หน้าแรก » การศึกษา