วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:32 น.

การศึกษา

ศูนย์วิทย์ฯ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ชุมชนบำบัดสุขภาพผู้สูงวัย

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.43 น.
ศูนย์วิทย์ฯ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ชุมชนบำบัดสุขภาพผู้สูงวัย
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในหัวข้อ บำบัดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขใจกายแข็งแรง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยมี บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การทำสบู่โปรตีนไหมผสมน้ำผึ้ง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน
 
 
การลงพื้นที่บริการวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของชุมชน โดยได้นำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ไปถ่ายทอดสู่ผู้สูงอายุในชุมชน ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเกิดการบูรณาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา