วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:13 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา รับนศ.วิชาชีพครูสมัครด่วน 1-13 มิ.ย.

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 13.27 น.

มรภ.สงขลา รับนศ.วิชาชีพครูสมัครด่วน 1-13 มิ.ย.

 
ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จะเปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 180 คน
 
ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th/ และhttp://edu.skru.ac.th/ ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2563 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท โดยชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารภายในวันที่ 4-13 มิถุนายน การสมัครจึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
 
กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาจาก 1. สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันและยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอนต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ 2. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว หรือมีสถานะอนุญาตในระบบการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา เท่านั้น
 
กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน 1. สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
หลักฐานประกอบการสมัครออนไลน์ประกอบด้วย 1. ไฟล์รูปถ่าย 1 นิ้ว 2. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 4. ไฟล์สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 5. ไฟล์สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 6. ไฟล์สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 7. ไฟล์สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (โดยระบุตำแหน่งครูผู้สอน) จนถึงปัจจุบัน 8. ไฟล์หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 095-442-5421
 
 
ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว หรือมีสถานะอนุญาตในระบบการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเท่านั้น
 
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานการสมัครในข้อ 2-8  ทุกหน้า พร้อมทั้งสแกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์นามสกุล .pdf จำนวน 1 ไฟล์ แนบมาพร้อมใบสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานของทางราชการในการยื่นใบสมัคร หรือกรอกรายละเอียดในใบสมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัคร และจะถูกเพิกถอนสิทธิในการสมัครและผลสอบทั้งหมด โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นได้
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา