วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:22 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา ผนึกท้องถิ่น พัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลาน

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.01 น.

มรภ.สงขลา ผนึกท้องถิ่น พัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลาน

 
ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า  ตนพร้อมด้วยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อหารือร่วมกับ นายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน ผอ.โรงเรียนวัดบางศาลา ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา : การทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลจากการหารือได้ข้อสรุปร่วมกันว่ามีกิจกรรมหลักๆ ที่จะดำเนินการดังนี้คือ
 
1.ยุวเกษตรรักษ์ถิ่น ปลูกจิตสำนึกเยาวชนถึงความสำคัญต่ออาชีพเกษตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม 2. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ซึ่งมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ 2.1 การเลี้ยงโคขุน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อาจารย์ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง 2.2 การปลูกกาแฟร่วมกับยางพารา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 2.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 3. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อาจารย์วิจิตรา ตุ๋งซี่
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา