วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:50 น.

ภูมิภาค

อุดรธานี ฝนตกเขื่อนห้วยหลวงน้ำเพิ่ม 3 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ยังไม่พ้นวิกฤติ

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 23.02 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เรียกประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์บริการจัดการน้ำ ย้ำทุกหน่วยเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด ขอความร่วมมือทั้ง 20 อำเภอสำรวจแหล่งน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  ในขณะที่สถานการณ์น้ำน่างเก็บน้ำห้วยหลวงห้วง 3 วันที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าอ่างกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตรเศษ แต่ยังไม่ผ่านวิกฤตต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ

 


วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมพรยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิเนติโพธิ์)  ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ด้านสภาพอากาศและการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำ และแนวทาง/แผนการบริหารจัดการน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและ 20 อำเภอ

 


ทั้งนี้ในภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 17 ของจังหวัดมีปริมาณน้ำ 34.61 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ความจุรวมอยู่ที่  101.41 ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งน้อยกว่าปี 2561 ร้อยละ .41.59 ( 61 =75.77 ,ปี 62=34.61 )  ในขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงมีปริมาณน้ำ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 30.38 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 22.42 % โดยช่วงสองสามวันที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่จ.อุดรธานีมีน้ำไหลเข้าอ่างกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตรเศษ แต่ยังไม่ผ่านวิกฤตจึงต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ

 

 

นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ย้ำทุกหน่วยเร่งสำรวจแหล่งน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำท่านพื้นที่ เพื่อประมวลภาพรวมเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์เครื่องไม่เครื่องมือให้พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และเฝ้าติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนช่วยกันรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ ฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหารแหล่งกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ประชาสัมพันธ์โครงการของกองทัพภาคที่ 2 เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงานในการจัดทำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์/