วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:16 น.

ภูมิภาค

กอ.รมน. หนุนเพิ่มผลผลิตลำไยให้มีคุณภาพ สร้างรายได้เพิ่ม

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 16.00 น.
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามโรงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรูปแบบคือการเสวนากลุ่มอาชีพ โดยมี พันเอก ธเนตร จุลโนนยาง รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  จังหวัดสกลนคร นำประชาชนกลุ่มอาชีพผู้ปลูกลำใย จากตำบลโคกภู ตำบลกกปลาซิว ตำบลสร้างค้อ และตำบลหลุบเลา เข้ารับการเสวนา กว่า 50 คน ทั้งนี้อำเภอภูพาน มีประชากร 37,083 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 65 หมู่บ้าน มีเทศบาลตำบล 2 แห่ง อบต. 2 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวนผลไม้ และปลูกพืชผัก ส่วนอาชีพรองประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ คือปศุสัตว์ ประมง ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป
 
พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า ที่มาในวันนี้ ก็อยากมาดูการทำสวนผลไม้โดยเฉพาะลำไยว่ามีการดำเนินการอย่างไร ทำแบบไหนจะได้ผลผลิตที่ดี หากพบปัญหาก็ร่วมกันแก้ไขเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ซึ่งในวันนี้ได้ให้ชาวบ้านตั้งวงเสวนากันเอง ซึ่งผลที่ออกมาการทำสวนลำไยยังมีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ เนื่องจากลำไยต้องใช้น้ำมากแต่แหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน  นอกจากนี้ยังมีเรื่องสายพันธุ์ที่นำมาปลูก ปัญหาเรื่องทุน เรื่องโรคระบาด ปัญหาเกี่ยวกับดิน สุดท้ายคือปัญหาเรื่องการตลาด เนื่องจากปลูกมาแล้วถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อโดยการกดราคา ดังนั้น จึงต้องเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเหล่านี้ โดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้คำแนะนำ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ขณะที่ นายอนุชา อุปเท อายุ 38 ปี ปัญหาของการปลูกลำใยก็คือระบบน้ำคือน้ำไม่เพียงพอ สองคือปัญหาการตลาด 
 
นายอนุชา อุปเท  ผู้ปลูกลำไยอำเภอภูพาน กล่าวต่อว่า ดังนั้นการแก้ปัญหาของการตลาดคือ หาวิธีที่จะทำให้คุณภาพของลำไยดีขึ้น โดยการยกระดับการปลูกคือไม่ใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มการตลาดไปสู่ระดับกลางหรือระดับสูง คือเราจะทำจุดขายโดยการไม่นำสารเร่ง หรือสารเคมีใดๆเข้ามาใช้ ลูกค้าหรือผู้บริโภคก็จะสบายใจว่ากินแล้วปลอดภัยแน่นอน พูดง่ายๆเราไม่ซีเรียสจะไม่เน้นปริมาณแต่จะเน้นคุณภาพ  ซึ่งการเสวนาในวันนี้ ก็ได้ตนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ใครมีปัญหาอะไรก็เสนอออกมาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข เช่น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้ามาให้คำแนะนำช่วยเหลือในทุกด้าน เช่น หน่วยงานเกษตร  พัฒนาที่ดิน พัฒนาชุมชน ,ธกส. ไฟฟ้า ฝ่ายปกครอง หากมีส่วนใดที่จะให้หน่วยงานเหล่านี้ช่วยเหลือได้ เพราะเนื่องจากบางหน่วยงานมีกำลัง มีศักยภาพ มีเครื่องจักรเครื่องมือและงบประมาณ ซึ่งในอนาคตผู้ปลูกผลไม้ก็จะลืมตาอ้าปากได้

หน้าแรก » ภูมิภาค