วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 10:53 น.

ภูมิภาค

รพ.เสนางคนิคมผวา! บุคลากรรอผลตรวจโควิด 30 คน ปิด 1 หมู่บ้านสกัดโควิด

วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.37 น.

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 4 พ.ค.64 ได้มีคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 917/2564 เรื่อง ปิดพื้นที่หมู่บ้านและห้ามเข้า – ออกพื้นที่ที่สั่งปิด เป็นการชั่วคราว ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรายงานจากอำเภอชานุมานว่า หมู่บ้านคำเดือย(โสกกระแต้) หมู่ที่ 8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน 7 ราย อ.ชานุมาน จึงได้ขอความเห็นชอบ เพื่อคำสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าวบางส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) มิให้มีการแพร่โรคออกไปเป็นวงกว้าง 

 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจตามาตรา 22 มาตรา34และมาตรา 35(1)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 7(1) ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 11) ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 ประกอบ ข้อ 16 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 จึงคำสั่งดังต่อไปนี้ 

 

 1. ให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านคำเดือย(โสกกระแต้)หมู่ที่ 8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ บางส่วน เป็นการชั่วคราว ตามแผนผังแนบท้ายคำสั่งดังนี้ 

 2. ให้บุคคลที่มีครัวเรือนอยู่ในพื้นที่ตาม 1. ปฏิบัติดังนี้ 

  ( 1.) ห้ามเดินทางเข้าออกพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยาเวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค การไปรษณียภัณฑ์หรือกรณีได้รับอนุญาต จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

  (2) ห้ามพบปะหาหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวอื่น 

  (3)ห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

  (4)ห้ามจัดกิจกรรม สังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง โดยเด็ดขาด 

  (5)ให้ดำเนินการตามาตรการการป้องกันโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19)(D-M-H-T-T-A) อย่างเร่งเคร่งครัด ประกอบด้วย เว้นระยะห่างระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น( D – Distancing) สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อพบปะกับบุคคลหรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น(M- Mask Wearing) ล้างมือบ่อยๆทุกสถานที่  จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงและเพียงพอ(H – Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ( T – Temperature Check) ตรวจเชื้อโควิด 19(T-Testing) และการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ(A-Application) 

  (6) ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่งถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำตลอดเวลา 

  3. ให้นายอำเภอชานุมาน เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และ ให้ดำเนินการดังนี้ 

       (1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) อ.ชานุมาน(ส่วนหน้าหมู่บ้านดงคำเดือย(โสกกระแต้) หมู่ที่ 8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ) เพื่อประสานผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ประชาชน องค์กรต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

       (2) จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) ในพื้นที่ตาม 1.และมอบหมายให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านจุดคักกรองโรคฯอย่างเคร่งครัดและจัดทำบัญชีคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้าน 

       (3) ให้จัดให้มีสถานที่รับส่งมอบอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นระบบ 

       (4) จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจตรา และสนับสนุนปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) อ.ชานุมาน(ส่วนหน้า หมู่บ้านคำเดือย (โสกกระแต้) หมู่ที่ 8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ) 

  อนึ่ง เรื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง(1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอำนาจเจริญ 

  นอกจากนี้ มีประกาศโรงพยาบาลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ประกาศด่วน โรงพยาบาลเสนางคนิคม ปิดให้บริการผู้ป่วยใน งดรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะประกาศวันเปิดรับผู้ป่วยในอีกครั้งหนึ่ง 

และ มีรายงานว่า บุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนางคนิคม จำนวน 30 ราย และมีความเสี่ยงสูง 5 ราย อีก 25 รายเป็นการสัมผัสเสี่ยงปานกลางแต่ขอรับการตรวจทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจรวม  30 ราย  วันนี้ พบผู้ป่วยโควิด 19 ระลอก 3 รายที่ 40 ในพื้นที่ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญอีกด้วย.

 

หน้าแรก » ภูมิภาค