วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:51 น.

ภูมิภาค

พาณิชย์สกลนคร จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 10.34 น.
ที่ลานจอดรถห้างศรีสกลมอลล์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดนัดสินค้าเกษตร กลุ่มสนุก “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคอีสานตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) การจัดกิจกรรม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาน  ภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มีระยะเวลาจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565  และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และขยายโอกาสทางการค้าของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลิตผลการเกษตร   ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อขายสินค้าให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนในพื้นที่ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตร และผลิตผลการเกษตรคุณภาพดี    ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าของกลุ่มจังหวัดและชุมชน
 
นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรหลายรายได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของสินค้าเกษตรล้นตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้าไม่เอื้ออำนวย ทำให้รายได้ลดลง  กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการค้า และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลการเกษตรของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตร และผลิตผลการเกษตรคุณภาพดี ของกลุ่มจังหวัดและชุมชนได้ง่ายขึ้น