วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 12:30 น.

การศึกษา

ราชภัฏสุราษฎร์ จับมือ จ.ชุมพร พัฒนาท้องถิ่น

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.01 น.

ราชภัฏสุราษฎร์ จับมือ จ.ชุมพร พัฒนาท้องถิ่น

 
 
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (มรส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น กับจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างราชการร่วมกัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรใน 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 1.การพัฒนาเกษตรคุณภาพและแปรรูปอาหาร 2.การพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3.การพัฒนาระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข 4.การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 5.การพัฒนาธุรกิจและโลจิสติกส์ 6.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา