วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:12 น.

การศึกษา

มรส.พร้อมเดินหน้าศูนย์ AIC "สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร"

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.01 น.
มรส.พร้อมเดินหน้าศูนย์ AIC "สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร"
 
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือเเละเสนอเเนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม:จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Agritech and Innovation Center : AIC) ให้กับท่านธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานีเเละส่วนราชการในพื้นที่
 
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ศูนย์เครือข่าย AIC มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี: จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้ง เครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้นําสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer, STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด เพื่อผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
 
จากนั้นได้ลงสำรวจพื้นที่กว่า 478 ไร่ ที่จะใช่ในการดำเนินงานของศูนย์ AIC เพื่อวางแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ สู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยศูนย์ AIC จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com