วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:02 น.

การศึกษา

มรส.เปิดธนาคารปูม้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.41 น.

มรส.เปิดธนาคารปูม้าพลังงานแสงอาทิตย์

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครับ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการและจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยมีชุมชนมีส่วนร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็นอาคารในการดำเนินงานของโครงการวิจัยเรื่อง การบริหารและจัดการสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลชุมชน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนาย เจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ณ บ้านฝ่ายพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการรุกล้ำของการทำประมงที่ผิดประเภท ทางด้านฝ่ายปกครองและชาวบ้าน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง โดยมีการพัฒนาด้วยการนำทุ่นเขตจากชายฝั่งออกไปยังน้ำทะเลเป็นพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ เพื่อเป็นเขตแนวในการกำหนดสถานที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลมาเป็นเวลาประมาณ 4 ปี ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่าเป็น "ทะเลชุมชน" จึงทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำหลากหลายชนิดและเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน ดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมต่อการอนุบาลสัตน้ำวัยอ่อน เช่น ปู และการทำบ้านปลา เนื่องจากมีหญ้าทะเล แพลงตอนที่เป็นอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำทะเลต่าง ๆ
 
ผศ. ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส.  กล่าวว่า คณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามาสนับสนุนความยั่งยืนของชุมชน ด้วยการนำความรู้ด้านวิชาและงานวิจัยมาร่วมกับการบูรณาการกับชุมชนเพื่อดำเนินการ การบริหารและจัดการสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทะเลชุมชนให้เป็นพื้นที่นำร่องทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่ประมงเลี้ยงชีพของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดแผนงานวิจัยการบริหารและจัดการสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลชุมชน ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่
 
1.การประเมินประสิทธิภาพธนาคารปูม้า โดยผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ ร่วมกับอาจารย์ณัฐพล เมฆแดง 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธนาคารปูม้า โดยผศ.เอพร โมฬี ร่วมกับผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์  3.คุณสมบัติทางฟิสิกส์บางประการ อุณหภูมิ กระแสน้ำ ความลึกที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปูม้า และ 4.การบริหารและจัดการธนาคารปูม้าในทะเลชุชน โดยผศ.ดร ฐิติพงศ์ เครือหงส์
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา