วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 06:41 น.

การศึกษา

ก.อุดมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน มรส.

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.32 น.

ก.อุดมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน มรส.

 
คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับ ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ณ บ้านคลองหินขาว หมู่ 9 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
 
ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ส่งผลให้เกิดการตกงาน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในทุกระดับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน เน้นการสร้างคนให้เป็น “วิศวกรสังคม”โดยมีแผนการขับเคลื่อนให้ประชาชนลงพื้นที่เป็นวิศวกรสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ มีการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรั COVID-19 อันเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม หรือ อว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกิดการจ้างงาน สร้างสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ในพื้นที่
 
นายธนพงศ์ ปานรัตน์ วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนผึ้งบ้านคลองหินขาว ประเภท เลี้ยงผึ้งโพรงกึ่งธรรมชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวมีนายประพาส เพชรพิฆาฏ ประธานกลุ่มและผู้ก่อตั้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ยังเป็นการผลิต แบบดั้งเดิม จึงต้องการพัฒนา เป็นแบบใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้นจะได้รองรับการขอใบรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ จากหน่วยงานภาครัฐในอนาคต และจำเป็นที่จะต้องใช้ เครื่องจักรในการบรรจุ เพื่อลดระยะเวลาในการบรรจุ ป้องกันสิ่งปนเปื้อน ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมจัดอบรม ให้ความรู้ แก่สมาชิก เรื่องการตลาดและการขาย ในช่องทางต่างๆ เเละส่งเสริมจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ประจำถิ่น เพื่อสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริม ให้ชุมชน มีความยั่งยืน เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในชุมชน การได้ทำหน้าที่วิศวกรสังคมจึงเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนอย่างเเท้จริงก่อให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดและภูมิลำเนา เป็นที่ปรึกษาแนะนำประสานงาน ให้แก่กลุ่มสมาชิกผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา