วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 06:40 น.

การศึกษา

มรส.พัฒนาสื่อบุคคลร่วมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 13.56 น.

มรส.พัฒนาสื่อบุคคลร่วมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

 
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)  ติวเข้มสื่อบุคคลหวังสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการในทุกรูปแบบ  โดยกำหนดจัดโครงการ SRU Smart PR ให้กับตำรวจมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ทราบและส่งต่อข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรส. ประธานในพิธีเปิดโครงการกล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เป็นการสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีอันจะนำไปสู่การสนับสนุน ความร่วมมือ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อกำหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่องค์กรหรือสถาบันต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เริ่มตันด้วยการสำรวจองค์กรว่าต้องการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติต่อองค์กรในทิศทางใด งานประชาสัมพันธ์จึงถือเป็นงานสร้างสรรค์ภาพลักษณ์เป็นการสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาแก่องค์กร
 
อาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร มรส. เปิดเผยว่า การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานประชาสัมพันธ์กับบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงานคือภารกิจที่สำคัญของงานสื่อสารองค์กรเพราะสื่อบุคคลถือเป็นสื่อที่มีความสำคัญมาก หากบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย จะส่งเสริมให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกรูปแบบมีความชัดเจนและเข้าถึงในทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถที่จะถูกเผยแพร่ข้อมูลต่างๆออกไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของงานสื่อสารองค์กร จากนี้ไปการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะเกิดขึ้นเพื่อทำให้ทุกคนเป็นนักประชาสัมพันธ์หรือนักสื่อสารองค์กรในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
งานสื่อสารองค์กร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ได้เล็งเห็นถึงคามสำคัญของการเป็นสื่อบุคคลของคนในองค์กร เพื่อให้ทราบข้อมูลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์โดยตำแหน่งเท่านั้นแต่ประสงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบุคลิกของความเป็นนักประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแก่ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ SRU SMART PR สำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าที่ทำการต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อราชการ เช่น ตำรวจมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา