วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 21:54 น.

การศึกษา

นศ.ราชภัฏสุราษฎร์ คว้าอันดับ 1 ประกวด Creattive Idea ระดับประเทศ

วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 08.06 น.

นศ.ราชภัฏสุราษฎร์ คว้าอันดับ 1  ประกวด Creattive Idea ระดับประเทศ

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) แสดงความยินดีกับ นายจิรายุส์ คนเพียร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นายสรรชัย ไชยยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทีมสำนักข่าวลูกยางนิวส์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโจทย์ "ประกวด Creative Idea นวัตกรรมธุรกิจ เพื่อสุขภาพ โดยคนไทย ก้าวไกลสู่สากล" ของกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up จากผลงานยักษ์วัดโพธิ์แอปพลิเคชั่น โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า 49 สถาบัน
 
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up จัดโดยธนาคารออมสิน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรม Smart start Idea by GSB Start up ด้วยการกําหนดโจทย์รายเดือนเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนําแนวคิดจากผลงานการประกวดไปใช้ได้จริง โดยร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทํากิจกรรมร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ภายใน Innovation Club by GSB Start up เป็นพื้นที่ในการนําเสนอแนวคิดร่วมกัน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนําแนวคิดจากผลงานการประกวดไปใช้ได้จริงต่อไป
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com
 
 

หน้าแรก » การศึกษา